Hea Algus

Kalli-kalli lasteaia õppe- ja kasvatustöö eesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Lasteaia eesmärk on luua lastevanematele kindlustunne, et nende laps on hästi hoitud, ta tunneb end lasteaias hästi ning talle on loodud kõik võimalused mitmekülgseks arenguks. Lasteaed peab oluliseks võimaldada lapsevanematel olla kursis laste tegemistega ja kaasata neid päevategevustesse.

Kalli-kalli lasteaias on loodud laste arengut igakülgset toetav turvaline keskkond nii materiaalse keskkonna kui ka arengut soodustavate tegevuste kaudu. Lasteaia tegevused on kavandatud nii, et lapsele jääks võimalikult palju võimalusi ise valikuid teha, mis suurendab lapse enesekindlust ja otsustusvõimet. Lapsele antakse pidevalt tagasisidet, et soodustada eduelamuste teket.

Kalli-kalli lasteaed rakendab Hea Alguse metoodikat. Hea Algus suunab lapse aktiivsele tegutsemisele ja probleemide lahendamisele, õpetamaks iseseisvat otsuste langetamist ja valikute tegemist. Väikelastel kaob piir õppimise ja mängu vahelt, märkamatult arenevad oskused ja tekivad uued huvid. Töökorralduse omapäraks on iga päeva alustamine hommikuringiga. See annab igale lapsele võimaluse suhtlemiseks, oma mõtete väljaütlemiseks ja teiste kuulamiseks. Töö paremaks läbiviimiseks on rühmaruumid ümber korraldatud tegevuskeskusteks. See annab hea võimaluse nii töö individualiseerimisel kui ka rühmatöö korraldamisel.

Meie lasteaed on spetsialiseerunud laste arengu süvendatud jälgimisele ja hindamisele. Lapse arengu hindamise eesmärgiks on kaardistada lapse tugevused ja arenguvõimalused erinevates mõtlemisega seotud valdkondades. Hindamist teostab vastava väljaõppe saanud professionaalne psühholoog, kes kasutab oma töös konkreetselt väikelaste arengu hindamiseks välja töötatud mõõtevahendit. Lapsevanem saab tagasiside testi tulemustest ja praktilisi soovitusi, millele ja kuidas edaspidi oma lapse arendamise puhul tähelepanu pöörata.

Soovime anda kõikidele meie lastele usu, et nad on andekad ja saavad hakkama kõigega, mis nad elus ette võtavad. Me õpetame neile erinevaid laule, tantse ja luuletusi, anname neile võimaluse osaleda etendustes ja loovmängudes. Kui rühmal on pidupäev, siis lapsed esinevad kõik koos, nii on julgem ja kõik lapsed tunnevad, et nad on võrdselt kaasatud. Me väldime solistide valimist, sest see võib tekitada teistele lastele tunde, et nemad ei ole piisavalt andekad. Meil on võimalus hoida lapse usku endasse ja puhuda tuult kõigi tiibadesse.