Missioon, visioon ja väärtused


MISSIOON

Meie missioon on olla lasteaed, kuhu iga laps tahab tulla. 


VISIOON
Meie visioon on olla lapsevanemate hulgas hinnatud ja hea mainega eralasteaed, võimaldades järjepidevat õppimist mängu ja loovtegevuste kaudu beebikoolist eelkoolini.

VÄÄRTUSED
K - Koostöö
Et meie lasteaed oleks turvaline ja meeldiv paik kõigi jaoks, peame väga oluliseks koostööd lapsevanematega. Me anname vanemale tagasisidet tema lapse toimetuste ja saavutuste kohta lasteaias läbi igapäevaste vestluste, viime läbi perevestluseid ja koostame kord aastas arengukirjeldused. Reedeses e-kirjas saavad lapsevanemad tagasiside nädala jooksul tehtu kohta koos meeleolukate fotodega. Kirjas kajastuvad ka järgmise nädala plaanid ja nii on lapsevanemal võimalus ka omalt poolt pakkuda ideid ja vahendeid nende paremaks elluviimiseks. Lasteaia igapäevatöö paremaks muutmiseks on oluline tugev meeskonnatöö ja kõigi töötajate kaasatus lasteaia arendamisse.

A – Avatus
Väärtustame oma kollektiivis üldist avatud ja positiivset suhtumist. Lasteaed on avatud lapsevanematele, kes on meie juures alati oodatud. Tahame, et pere jaoks oleks iga käik meie lasteaeda elamus. Seda toetab meie töötajate sõbralikkus, hea suhtlemisoskus ja pädevus. Väärtustame paindlikku ja loovat suhtumist uutesse ideedesse ja muutustesse ning parima kogemuse jagamist. Oleme avatud koostööks teiste lasteaedade ja oma partneritega. Uuendame aktiivselt lasteaia kodulehekülge ning tutvustame oma tegevusi facebooki lehel.

L – Lapsekesksus
Meie töös on kõige olulisem laps. Me tahame oma lasteaias pakkuda talle parimat mängu- ja õpikeskkonda ning arenemisvõimalust. Peame oluliseks kasutada ära lapseea loomulikku uudishimu ja õppimisvõimet ning tegeleda temaga aktiivselt. Igale lapsele lähenetakse meie lasteaias individuaalselt, arvestades lapse võimeid, loomupäraseid andeid, huve ja erivajadusi. Lapsega suhtlemisel laskume tema tasandile, kuulame alati ära ka tema arvamuse ja arvestame sellega.

L – Loovus
Me ei paku lastele valmis lahendusi, vaid innustame neid ise mõtlema ning teadmisi ja oskusi omandama. Kaasame lapsed ka igapäevase tegevuse planeerimisse ja anname lapsele võimaluse ise valikute tegemiseks. Pakume põnevaid tegevusi ja ettevõtmisi, et avardada mudilase silmaringi ning panna ta mõtlema maailma asjade üle. Laps õpib läbi kogemuse ja ta peab saama kõike ise järele proovida. Me soodustame aktiivset tegutsemist ja väldime liigseid piiranguid.

I - Innovaatilisus
Peame väga oluliseks innovaatilisust nii õppetöös kui ka lasteaia igapäevaelu korraldamisel. Lasteaias on digiõppel õppetegevuses oluline osa. Selleks kasutame õppetegevustes aktiivselt erinevaid IKT vahendeid – tahvelarvutid, robootika vahendid, interaktiivne tahvel. Õpetajad kasutavad oma töös  kaasaegseid infovahetus- ja suhtluskeskkondi, iga lapse kohta koostatakse igal aastal e-arengumapp. Et õpetajatel jääks rohkem aega lastega tegelemiseks, peame oluliseks, et lasteaed oleks varustatud vajaliku tehnika ja sisseostetud teenustega, mis nende tööd hõlbustavad.